Historiek van de club

Na een geschil tussen de heer Boddaert en het hoofdbestuur van het Vanneste Genootschap werd op 28 juli 1927 de Oostendsche Turnvereeniging Noordzee gesticht als naschoolse turnvereniging ter bevordering van de lichamelijke, geestelijke en zedelijke opvoeding van de jeugd door het turnen.

De kernspreuk was door oefening naar schoonheid en gezondheid. Het eerste bestuur bestond uit 8 leden en 6 raadgevende leden.


Op 23 december 1928, dus amper na één jaar werking, werd de turnzaal in de Heilig Hartlaan feestelijk ingehuldigd en werd het eerste verenigingsvaandel door het stadsbestuur overhandigd. Er waren toen 98 leden verdeeld over 6 afdelingen. Nu kunnen ongeveer 800 leden kiezen uit 25 afdelingen.

In april 1928 werd het eerste jaarfeest gegeven in de Koninklijke Stadsschouwburg. Het programma bestond o.m. uit kunstturnen, vrije reeksen, knotszwaaien, vrije krachtoefeningen door de turners, stoelpiramiden en waagsprongen over paard en bok. Het feest werd afgesloten met een Vaderlandsche Apotheose.


Van bij de oprichting was de vereniging actief wat betreft deelnemen, inrichten en organiseren van wedstrijden, tornooien en feesten.

Vanaf het jaar 1930 namen onze keurturners en keurturnsters regelmatig deel aan wedstrijden. Deze wedstrijden bestonden niet alleen uit toestelturnen zoals we het vandaag kennen maar ook o.m. uit 100 meter lopen, kogelstoten, zwaaiende ringen en een vrije oefening naar keuze.

In de jaren 30/40 en 50 bestond de nationale ploeg keurelementen voor een groot gedeelte uit leden van O.T.V. NOORDZEE.

Deze tak van de turnsport, onder de huidige benaming AGD, wordt nog altijd beoefend in onze vereniging.

Geschonken door André Missiaen 

In 1936 werd een afdeling meisjes van 8 tot 10 jaar opgericht (vroeger minimum 10 jaar) en in 1937 werd een afdeling jongens van 8 tot 10 jaar (vroeger eveneens minimum leeftijd 10 jaar) opgericht


10 jaar OTV Noordzee werd gevierd in 1937 met twee turnavonden in de Koninklijke Schouwburg met een 300-tal deelnemers.


Tijdens het turngala van 1938 werd er per afdeling een vaandel overhandigd. Er waren in dit jaar 367 leden ingeschreven.


Tijdens de oorlogsjaren 1939/1945 bleven de activiteiten van de vereniging op een laag peil. Het ledenaantal daalde tot 202 leden.


Het is vooral na Wereldoorlog II dat de vereniging een grote groei kende. In 1946 werd er met veel moed begonnen met de heropstart van de vereniging. Het ledenaantal steeg terug tot 343 leden. De volwassenen werden er zich steeds meer en meer van bewust dat sporten in clubverband niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal gezien een noodzaak werd.

Met de viering van 20 jaar OTV Noordzee in 1947 werd er een Groots Turnfeest op de eerste maandag van augustus gebracht op het Wapenplein. Een jaarlijkse traditie die tot in de jaren 80 doorging.

Op de Algemene Vergadering van 1949 waren er van de 501 leden, 100 leden aanwezig. De afwezigen moesten een boete betalen van 10 fr. Wie na de naamafroeping binnenkwam of voor de sluiting van de vergadering de zaal verliet, betaalde 5 fr. Wie tijdens de bespreking een woordvoerder onderbrak, betaalde 2 fr. De Algemene Vergadering was onderverdeeld in een Eetpartij, een Spreekpartij en een Danspartij.


De afdeling Veteranen, opgericht in 1951 doch definitief van start in 1952, onder de leiding van de heer Dewulf Albert, kende meteen een groot succes. Deze afdeling, met hun eerste optreden tijdens de viering 25 jaar OTV Noordzee in 1952, was gekend onder de benaming Heren-Seniors - nu kortweg Heren. Deze afdeling behaalde altijd eerste prijzen op het jaarlijks Tornooi Dames / Heren. Ook op ons jaarlijks turnfeest mocht deze afdeling als één van de topnummers beschouwd worden.


Ook voor onze dames werd er gezorgd met de oprichting in 1957 van de afdeling Dames/Huismoeders, nu kortweg Dames. Deze afdeling werd van bij de oprichting geleid door Mevr. Nieuwenhuyse Jenny. Ook deze afdeling kende de nodige successen. Eerste plaatsen in het Tornooi Dames/Heren, deelname aan vele buitenlandse turnfeesten o.m. in Duitsland, Italië en Zwitserland maar vooral de deelname aan de Gymnaestrada vanaf 1968 zijn de hoogtepunten van deze afdeling. De vrije reeksen uitgevoerd door deze afdeling op onze jaarfeesten zijn telkens hoogtepunten.


De oprichting van de afdeling Heren o.l.v. de heer Gerard Devriendt was eveneens meteen een schot in de roos. Nu nog wordt er regelmatig gesproken over de prachtige nummers gebracht door deze afdeling.

In 1969 onderging de vereniging een grondige verandering door het oprichten van een VZW., onder het voorzitterschap van Gustaaf Germonpré en die geleid werd door een Raad van Bestuur, een Technisch Comité ( het volledig leiderskorps ) en met de medewerking van tientallen vrijwilligers. Al deze leden zetten zich onbezoldigd in voor de vereniging. Deze twee besturen streven naar een moderne vereniging, waar alle facetten van de turnsport aan bod komen. Naast de bestaande basis van bekwame leiders en leidsters werden, en worden nog altijd, jonge lesgevers aangetrokken.


Vanaf 1970 werden er om de evolutie in de turnsport te volgen, nieuwe afdelingen opgericht. De gemiddelde leeftijd van onze leden ging gevoelig naar beneden bij de oprichting van de afdeling Peuters (nu Kleuters). De vereniging onderging als het ware een verjongingskuur, want niet alleen kwamen de kleuters naar de turnzaal, maar ook de jonge moeders en vaders en in sommige gevallen vonden ook de grootouders de weg naar de turnzaal.

In 1971 werd er terug een ploeg keurturnen-jongens opgericht. Ook deze afdeling kende de nodige successen. Spijtig genoeg hebben we voor het ogenblik geen jongens meer die bereid zijn om deze zware tak van de turnsport te beoefenen. Gelukkig beschikken we nog altijd over een goede ploeg meisjes die de moed hebben om het Artistiek Gymnastiek Meisjes te beoefenen. Deze moedige turnsters behalen nog altijd mooie resultaten.


In 1972 werd de Springploeg (nu Trampolineploeg) opgericht onder leiding van Gerard Devriendt. Deze specialisatie-afdeling behoort nog altijd tot de beste van het land.


Tot in 1975 was de vereniging gevestigd in de Heilig Hartlaan, daarna werd de prachtige turnzaal in de Kaïrostraat, genoemd naar onze stichter H. Boddaert, door het stadsbestuur ter beschikking gesteld. In deze zaal kon O.T.V. NOORDZEE zich verder ten volle ontplooien tot één van de grootste verenigingen van de stad.

De Raad van Bestuur en het Technisch Comité zagen ook altijd tijdig de noodzaak in om één of andere nieuwe of andere vorm van het turnen in haar aanbod op te nemen. Zo werd de afdeling Jazz opgericht. Het fenomeen " Jazz-Gymnastiek " kende een grote opgang bij veel jonge mensen en de vereniging zag het als haar plicht om de jeugd de mogelijkheid te bieden hun hobby op een doeltreffende manier te beoefenen. Ook deze afdelingen namen regelmatig deel aan wedstrijden en hun aandeel in de bekers in het clubhuis mag ook wel eens vermeld worden. 

Wegens de enorme populariteit van deze discipline besloot de vereniging in 1977, dus tijdens het jubileumjaar ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de vereniging (vanaf nu Koninklijke Oostendse Turnvereniging Noordzee), een Jazz-tornooi in te richten. Het Internationaal Open Jazz en Modern Dance Tornooi met wisselbeker Hendrik Boddaert was op dit ogenblik enig in zijn soort in België. Van meet af aan kende dit tornooi een groot succes met een gemiddelde van 15 van de beste ploegen van het land. 

In 1978 werd dit tornooi uitgebreid met een Nationaal Open tornooi Tumbling individueel en per ploeg met wisselbeker per ploeg meisjes Jozef Jonckheere, met een Nationaal Open Tornooi individueel en per ploeg jongens wisselbeker per ploeg Albert Lusyne en een Nationaal Open Tornooi Trampoline individueel en per ploeg wisselbeker per ploeg Raymond Vanhuele. Deze wedstrijden kenden een einde in 1990 door concurrentie van de Vlaamse Turnliga. De VTL richtte nl. één week voor ons tornooi een wedstrijd in voor dezelfde disciplines maar dan wel begiftigd met geldprijzen.

De afdeling Sportieve Ritmische Gymnastiek, opgericht in 1979, kende van bij het begin een grote bijval bij onze jonge turnsters. Ook deze afdeling kende grote successen, was een vaste waarde op alle wedstrijden en behaalde tijdens provinciale, nationale en internationale wedstrijden en ontmoetingen prachtige resultaten.


Wat velen misschien niet meer herinneren is het feit dat ons Jazz-tornooi aan de basis ligt van onze Turnshow of zoals wij wel eens durven zeggen de "tweede avond" .Deze turnshow, voor de eerste keer in 1983, werd oorspronkelijk ingericht om alle facetten van het Jazz-dansen tot zijn recht te laten komen en groeide geleidelijk uit tot een avond van de specialisatiegroepen, aangevuld met shownummers uit de ander afdelingen. Nu is de Turnshow een gebeuren waarin zoveel mogelijk afdelingen betrokken worden.


Tijdens de jaren 1990-2000 werd het aanbod van de lessen regelmatig aangepast om de evolutie in de turnsport te volgen met o.m.de afdelingen Tumbling, Aerobic, Step-Aerobic, Stretching, Funky Street Dance enz…


Om de jeugd meer bij het reilen en zeilen van de vereniging te betrekken, werd op 28 november 1997 het eerste Jeugdbestuur opgericht. Zij zijn verantwoordelijk voor het inrichten en het goede verloop van o.m. de Halloweenfuif, de Kerstfuif, het Paasfestijn en -fuif, de filmavonden enz...


In 2002 vieren we het 75-jarig bestaan van de vereniging met een turngala en een turnshow. Er was eveneens een ontvangst op het stadhuis. Het was de laatste keer dat we nog twee turnfeesten per jaar brachten. De Raad van Bestuur, in samenspraak met het Technisch Bestuur, besloot om enkel om de 5 jaar nog een turnshow te brengen. Volgens de voorschriften van de brandweer mocht er maar een bepaald aantal toeschouwers en deelnemers aanwezig zijn in het Sportcentrum tijdens het turngala, zodat we overgeschakeld zijn naar genummerde plaatsen op de tribunes. Voor de toeschouwers een grote verbetering en voor de vereniging een beter overzicht van de ingenomen plaatsen. Tijdens dit turnjaar werd trouwens ook onze website www.otvnoordzee.be opgestart.


Door het behalen van het IKGym label in 2003 mogen we stellen dat KOTV Noordzee borg staat voor kwaliteit. De vereniging werd door de afgevaardigden van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen volledig doorgelicht.


In 2006, na een nieuwe doorlichting, behalen we opnieuw het IKGym label en zes kwaliteitssterren van BLOSO. Op 14 augustus werd er samen met de andere Oostendse Turnverenigingen voor de eerste maal geturnd in de nieuwe Mister V-arena. Deze turnsporthal, ter beschikking gesteld door de stad Oostende, is een prachtige realisatie. Onze afdelingen AGD en Trampoline kunnen er in de beste omstandigheden trainen.


80 jaar KOTV Noordzee vieren we in 2007 met 792 leden. Door de steeds toenemende werkdruk voor de Raad van Bestuur werd er een oproep gedaan naar de leden toe om commissies op te richten, elk met een specifieke taak. Een 25-tal leden werd bereid gevonden om deel uit te maken van één of andere commissie. Zo werden de volgende commissies opgericht: Administratie Financiën en Events, Pr en huisstijl, Beleid, Infrastructuur en Materiaal.


Naar aanleiding van het steeds groter aantal toeschouwers waren we in 2008 verplicht om ons jaarlijks turngala twee avonden te brengen, wat uiteraard voor de leiding en de deelnemers een grote inspanning vergt. Zo kunnen we, ook dankzij de genummerde plaatsen, ons publiek op een comfortabele manier ontvangen.


K.O.T.V. NOORDZEE heeft altijd zeer verknochte vrijwilligers gehad. Als we nagaan dat we op die 80 jaar maar liefst zes voorzitters, acht secretarissen en zeven penningmeesters hebben gehad. We hebben 65 verdienstelijke leden die zich minstens 12 jaar belangloos hebben ingezet voor de vereniging in de Raad van Bestuur of als lesgever. De zes voorzitters zijn: Raymond Van Huele, Hendrik Boddaert, Gustaaf Germonpré, Willy Nieuwenhuyse, Frans Dupuis en René Brackx.


Van K.O.T.V. NOORDZEE kan men gerust zeggen dat ze een groot deel van de Oostendse bevolking gedurende die 80 jaar heeft leren turnen. Gedurende al die jaren hebben duizenden jongeren en minder jongeren de weg naar onze turnzalen gevonden waar ze les kregen van onze leiders en leidsters die steeds hebben uitgeblonken door hun bekwaamheid en hun onbaatzuchtige inzet.


René Brackx