Missie / Visie

Missie:

De Koninklijke Oostendse Turnvereniging Noordzee biedt haar leden van kleuters tot senioren turnen, dansen en bewegen aan op recreatief en competitief niveau en onder professionele begeleiding in een aangepaste infrastructuur.
De vereniging heeft oog voor het sociale aspect van het verenigingsleven. Hiertoe worden activiteiten georganiseerd die de integratie bevorderen.
Iedereen is welkom ongeacht afkomst, sociale klasse of overtuiging.

Ons aanbod bestaat uit 2 pijlers:

1. recreatieve gym 

1.    Kleutergym

2.    Gymtopia 

(niveau kikker, kat en leeuw is via selectie)

3.    Recreatief (vanaf °2015)

4.    Dans

2. competitie

 1. Toestelturnen Meisjes (TTm)


2. Demo (acro - tumbling - dans)

Visie:

KOTV Noordzee is een actief lid van de Gymfed en wil dat ook zo in de toekomst houden. Deze samenwerking houdt een garantie in voor kwaliteit en kwaliteitszorg.

Rekening houdend met het lokale turnlandschap spitsten wij ons toe op een recreatief en een competitief onderdeel.

Op recreatief vlak wordt er ruimte gecreëerd om in te spelen op de laatste trends binnen de gymnastiek.

Het competitief gedeelte richt zich op vaardige gymnasten die, nadat ze  gedetecteerd werden, de mogelijkheid geboden worden zich te engageren voor competitiesport.

In beide onderdelen streven we naar het bevorderen van positieve eigenschappen, zoals het bevorderen van de groepsgeest, leren doorzetten, niet te vlug opgeven, zelfvertrouwen creëren.

Er wordt bewust gekozen om te werken in aangepaste leeftijdsgroepen, zodat alle leden de kans krijgen zich in optimale omstandigheden te ontplooien. Dit werkt ook het welbevinden, de geborgenheid en de veiligheid in de hand.

Het didactisch-pedagogische aspect speelt in alle omstandigheden een belangrijke rol.

De realisatie van de visie gebeurt in samenwerking met verschillende factoren: Stad Oostende, Gymfed, Moev (scholensport), Provinciebestuur West-Vlaanderen.

De vereniging wil dit doel realiseren door:

-          haar leden te laten sporten in optimale omstandigheden (begeleiding, accommodatie, structuur)

-          zoveel mogelijk mensen plezier laten beleven aan hun sport

-          vaardige gymnasten te detecteren en de mogelijkheid bieden zich te engageren voor competitiesport

-          ons te profileren als een “gezonde” en kwaliteitsvolle club, in al zijn facetten.

-          Bij te dragen tot positieve eigenschappen, zoals het bevorderen van de groepsgeest, leren doorzetten, niet te vlug opgeven, zelfvertrouwen creëren


 Strategie:

De vereniging streeft er naar om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken. Aan de start van het turnjaar worden er infodagen georganiseerd.

Samenwerking met scholensport: deelname aan Moev gymnastiekland.

Samenwerking met Gymfed: deelname aan wedstrijden georganiseerd door de Gymfed.

Tijdens het turnjaar zijn er opendeurmomenten. Het seizoen wordt afgesloten met een turngala.

Om de inhoudelijke doelstelling te bereiken wordt er naar gestreefd om enkel met gediplomeerde trainers te werken. Zij worden ook op regelmatige basis bijgeschoold, o.a. op het kaderweekend en door te deel te nemen aan vernieuwende projecten ingericht door de Gymfed.

Er is oog voor het up to date houden van het materiaal: alle toestellen worden onderworpen aan strikte veiligheidscontroles en worden, indien nodig, tijdig hersteld of vernieuwd.

Alle leden beschikken over een sportongevallenverzekering.

We volgen de gedrags- en Ethische code van de Gymfed ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van onze leden.

Het sociale aspect wordt in de hand gewerkt door een goed functionerend clubhuis waar tal van activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd.

 

Vaste procedure inzake formulering/ bewaking van missie en visie: 

Het beleidsplan moet de leidraad zijn voor onze turnkring.

Het geeft de structuur weer, de werking en de inhoud van de club.

Bewaking

Jaarlijks wordt er aan de hand van een jaarverslag een evaluatie opgemaakt van het afgelopen seizoen. Hierbij wordt de uitvoering van het beleidsplan getoetst aan de realiteit. De Raad van Bestuur van de verenging moet het beleid sanctioneren.

Bijsturing

Aan de hand van het jaarlijkse evaluatieverslag komen we tot een bijsturing van het beleidsplan.

Een nieuw document zal dan bij de start van het nieuwe turnjaar verschijnen.

Vernieuwing

Het beleidsplan beloopt een periode van 5 seizoenen. Op dat ogenblik (augustus 2019) verschijnt er een nieuw beleidsplan, aangepast aan de situatie.